Onderzoeks-
(vragen) & advies

Inzicht in complexe materie en processen

De thema’s waar wij vanuit Diep graag onze tanden in zetten zoals energietransitie, circulariteit en participatie, zijn thema’s waar geen ‘blauwdruk’ voor bestaat. Ze zijn volop in ontwikkeling en daarmee de kennis die onze opdrachtgevers en wijzelf hebben ook. Zo nu en dan is verdieping nodig. Onderzoek, monitoring, reflectie en daaropvolgende inzichten en adviezen leveren de ankerpunten om gefundeerd verder te kunnen.

Voorafgaand aan een volgende stap in een proces gaat dan bijvoorbeeld om het beschrijven van de actuele ontwikkelingen en state-of-the-art aanpakken. Ook kan het relevant zijn om verder in te zoomen op een bepaald gebied. Welke data zijn bekend over het gebied en de opgaven op die plek? Wat vinden inwoners of andere partijen? Wat is het DNA van een gebied? Om te leren van wat is gedaan of is gebeurd maken we bijvoorbeeld effecten, succes- en faalfactoren van interventies inzichtelijk of brengen we lessen uit experimenten in kaart.

d

Onze aanpak

Diep kan de onderzoeken coördineren en zelf uitvoeren. Wij kunnen ook zorgen voor de juiste articulatie van de vraag en een vertaling van de uitkomsten naar een toepassing geven. We maken daarbij gebruik van methoden en literatuur om de kwaliteit te borgen, maar zijn nadrukkelijk praktijk- en actiegericht aan de slag. De vertaling naar de toepassing is voor ons net zo belangrijk. Vaak doen wij onderzoek en inventarisaties als onderdeel van bredere opdrachten bijvoorbeeld bij het maken van een programmaplan, gebiedsvisie of een subsidieaanvraag of verzorgen we de monitoring en evaluatie binnen een uitvoerings- of innovatieprogramma. We doen ook op zichzelf staand onderzoek bij bijvoorbeeld een onafhankelijke projectevaluatie of deelname in onderzoeksprojecten gericht op een specifieke onderzoeksvraag. Ook hier is voor Diep de vertaling van de resultaten naar toepassing van belang.

Greep uit onze bouwstenen

Methoden van dataverzameling

Wij zetten verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden in zoals participatieve observatie, interviews, focusgroepen, enquêtes en documentstudies.

Vorm in beeld en woord

Vormgeving van instrumenten om de tools voor dataverzameling en eindproducten aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen.

Partners

We werken samen met kennisinstellingen en gespecialiseerde onderzoeksbureaus waar nodig.

Wat levert het jou op?

Inzicht

Inzicht in complexe opgaves. Wat gebeurt er waar liggen de relaties. Zowel in het zicht als onder het oppervlakte.

Houvast

Houvast door randvoorwaarden te kunnen neerzetten voor toekomstige ontwikkeling.

Validatie

Bewijslast voor dat wat je denkt en voelt kunnen stoelen met data en onderzoek.

Impact

Impact door aan te kunnen tonen wat er is gebeurd of gebeurt en waar het toe leidt.

Inzichten in aanpakken

Gemeente Apeldoorn

Inzicht in de aard van de verschillende aanpakken om te komen tot toekomstige en aardgasvrije wijken.

Lees meer...

De groene huiskamer van Zutphen

Gemeente Zutphen

Visievorming met (eind)gebruikers van een stadspark: de eerste stap in ontwikkeling van een Emerpark dat klaar is voor de toekomst.

Lees meer...