Communicatie & Participatie

Bewegen in de dynamiek met bewoners & stakeholders

In de grote opgave om te komen tot een klimaatneutrale, energieneutrale of aardgasvrije stad of wijk ontmoet een breed veld van belanghebbenden en stakeholders elkaar, ieder vanuit een eigen vertrekpunt en ieder met een aandeel in eenzelfde transitie. Een grote uitdaging zit in de verbinding en afstemming tussen deze partijen, mensen en belanghebbenden. Verschillende niveaus van communicatie en vormen van participatie zijn daarin onmisbaar en dat brengen wij in.

Verschillende ontwikkelingen kunnen een individu raken en een mening, gevoel of het zetten van een stap beïnvloeden en wijzigen. In onze aanpak maken we gebruik van de samenhang tussen verschillende opgaves, stromen en perspectieven om vanuit een veel bredere context de opgave aan te vliegen en mensen mee te nemen naar een gezamenlijk eindpunt. Wat ons betreft is het ontwikkelen van een toekomstbestendige én fijne leefplek om te wonen en werken een krachtig uitgangspunt. We bereiken daardoor niet alleen mensen die via de gebruikelijke top-down en formele stroom bereikt worden, maar haken een breed speelveld aan door de inzet van andere (mixen van) stromen. En die mensen begrijpen de opgave beter, omdat we de opgave verbinden met hun persoonlijke leefwereld. Ze krijgen meer eigenaarschap en perspectief en dragen bij.

d

Onze aanpak

We geven een integrale opgave vorm vanuit de mensen die actief zijn en belang hebben bij de opgave. Ophalen en verbinden, “van binnen naar buiten” zoals wij dat noemen binnen Diep. We willen daarmee de essentiële behoeftes raken en vertalen. Om die vervolgens te vertalen naar proces, plannen en uitvoering. Als je dat niet doet dan ontbreekt het eigenaarschap bij alle gebruikers en hebben ze geen plek binnen het verhaal. De communicatie zetten we in door bij de beleefwereld van doelgroepen aan te sluiten: door middel van het herkenbaar neerzetten van de opgave (branding) en het vertellen van wat er echt gebeurt en nog moet gebeuren (storytelling). Daarbij is het bij iedere opgave belangrijk om maatwerk te leveren. Wij werken bij Diep steeds vanuit een fundament: het DNA van de gemeenschap en de organiserende partijen. Zo kunnen we verbinding maken met de cultuur (wat is de identiteit en dus de kracht) en de sturing van de organisatie (hoe kunnen en willen zij werken). Dat is volgens ons werken met wat er op dat moment is. Daarop sluiten we aan en brengen we beweging, zodat er fundamentele veranderingen bereikt kunnen worden.

Greep uit onze bouwstenen

Participatie als basis

Het samenspel tussen partijen en het vormgeven mét belanghebbenden is het uitgangspunt.

Storytelling

Verhalen zijn krachtige dragers van inhoud, kunnen mensen meenemen en inspireren. We gebruiken storytelling als communicatiemiddel.

Branding

We vertalen de opgave en bijbehorende waarden tot een krachtige identiteit. Er ontstaat een communicatiekapstok waarmee lading en betekenis gegeven wordt aan de opgave.

Wat levert het jou op?

Impact

We werken vanuit de ratio, maar ook de minder zichtbare onderstroom.

Verbinding

We sluiten aan bij de belevingswereld van onze doelgroepen.

Eigenheid

We nemen het DNA als fundament en vertrekpunt voor communicatieontwikkeling.

Beweging

Het schakelen tussen inhoud, vorm en proces in een opgave zorgt voor beweging.

Stakeholders verbinden voor de energietransitie

Gemeente Apeldoorn

Het fundament gelegd voor de beweging naar een energieneutraal Apeldoorn in 2047, vanuit het eigenaarschap van de Apeldoorners zelf.

Lees meer...

#wijzijnzwitsal

Gemeente Apeldoorn

Zwitsal Apeldoorn als collectief van initiatieven zichtbaar maken met als doel een fijne (ontmoetings)plek voor iedereen die iets wil.

Lees meer...