Co-creatie duurzame plekken

Van binnen naar buiten gebiedsontwikkelingen vormgeven

We zijn van mening dat je een gebied ontwikkelt vanuit de mensen die actief zijn in dat gebied. We maken gebruik van het gedachtengoed van Placemaking en dan “nieuwe stijl”. Dat is letterlijk het maken van een plek. Een plek voor de gebruiker. Een plek waar je naartoe gaat om dingen te doen: zitten, eten, lezen, sporten, kijken, spelen. Dat start bij het ophalen vanuit de gemeenschap en dat verbinden met opgaven en doorvertalen in visie, plannen en uitvoering. We willen daarmee de essentiële behoeftes raken en vertalen “van binnen naar buiten” zoals wij dat noemen binnen Diep. Als je dat niet doet dan ontbreekt het eigenaarschap bij alle gebruikers en hebben ze geen plek binnen het verhaal.

Plekken en gebieden hebben aandacht nodig om ze te ontwikkelen of in stand te houden. De voorzieningen en leefomgeving voldoen niet meer aan de huidige wensen, er zijn problemen, er zijn kansen of het is nodig om voor te sorteren op nieuwe ontwikkelingen. Op die plekken, de wijken, buurten, dorpen, steden, bedrijventerreinen en regio´s, komen verschillende opgaven en partijen samen. Juist op die plekken, op de grond, wordt de toekomst concreet vormgegeven. Dáár gebeurt het en moet het ook gebeuren. Maar organiseer en navigeer dit maar eens. Het is een veelheid aan dingen. Partijen zijn het niet altijd eens over problemen en oplossingen. Soms creëert de oplossing voor het ene weer een probleem ergens anders. Of kan de leefwereld en systeemwereld elkaar niet vinden.

d

Onze aanpak

Wij zetten stappen vooruit vanuit een stevige basis, vanuit verbinding met de plek. We hebben uit ervaring geleerd dat het belangrijk is om eerst verbinding te maken, te kijken en te luisteren. Waar nodig werken we vervolgens aan een toekomstbeeld en het perspectief. Deze lange termijnvisie zetten we op een inspirerende manier in om randvoorwaarden en acties op de korte termijn te realiseren. Onze aanpak is gestoeld op twee sporen. Aan de ene kant werken we vanuit participatie en communicatie (van binnen naar buiten). Aan de andere kant maken we met inhoudelijke expertise vanuit onder andere stedenbouw, architectuur en gebiedsontwikkeling een goede afweging en analyse van de te bepalen koers en integreren we belangrijke thema’s als gezondheid, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en inclusie. Deze twee sporen lopen tijdens het proces door elkaar en raken elkaar bij belangrijke ijkmomenten.

Op deze manier verbinden wij grotere maatschappelijke ontwikkelingen met wat er speelt op de specifieke plek en in de betrokken organisaties. We maken daarbij verbinding tussen de bredere inhoudelijke, maatschappelijke ontwikkelingen en ambities, zoals de Omgevingswet, de beleidskaders van de gemeente en de ‘zachtere’ kanten van het leven van mensen op een plek, het werken vanuit de ambtelijke domeinen en alles wat daarbij (systemisch) komt kijken.

Greep uit onze bouwstenen

Stakeholder- en krachtenveldanalyse

Goed inzicht in het actoren veld is de basis van elk proces. We gebruiken bijvoorbeeld de “koffielijsten en kamelen” methode.

Luistervinken

Een door ons gebruikte methode om écht te luisteren naar de gemeenschap. Even eenvoudig als effectief. Met een training, gesprekstool en analysemethodiek.

Omgevingsspel

Een “serious game” om laagdrempelig te ervaren wat het betekent om vanuit verschillende rollen te werken aan een gebiedsopgave en te bespreken wat nodig is.

Wat levert het jou op?

Toekomstvisie op inhoud en proces

Bewust en onderbouwd keuzes kunnen maken die passen bij de plek zoals je die wilt vormgeven.

Vernieuwing

In samenwerking en op de plek.

Betrokkenheid & commitment

Een intensief een goed doordacht co-creatie en participatieproces met betrokkenheid en commitment voor echte plekken voor de ‘lange duur’.

Beweging

Door te luisteren naar de onderstroom, te interveniëren waar nodig, komt beweging op gang en is niet meer te stoppen.

#wijzijnzwitsal

Gemeente Apeldoorn

Zwitsal Apeldoorn als collectief van initiatieven zichtbaar maken met als doel een fijne (ontmoetings)plek voor iedereen die iets wil.

Lees meer...

De groene huiskamer van Zutphen

Gemeente Zutphen

Visievorming met (eind)gebruikers van een stadspark: de eerste stap in ontwikkeling van een Emerpark dat klaar is voor de toekomst.

Lees meer...