Verkennen en ontdekken
voor klimaat-
adaptatie

Noord Kennemerland Noord & Arcadis
Klimaatdialogen

De regio Noord Kennemerland Noord werkt, conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, toe naar klimaatbestendigheid en heeft Arcadis geselecteerd om te helpen bij het komen tot een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Arcadis heeft Diep gevraagd het proces om te komen tot een klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda te ondersteunen op het gebied van communicatie en participatie.

Onze aanpak

In deze opgave heeft Diep samengewerkt met de Gemeente Alkmaar, Arcadis en POSAD-MAXWAN. Wij hebben op basis van diepte-interviews en een online enquête de relevante stakeholders geïdentificeerd voor de klimaatadaptatiestrategie voor de regio. Vervolgens hebben wij een bij de doelgroepen passende participatie- en communicatiestrategie opgesteld. Hierin ligt de nadruk op integraliteit en een brede betrokkenheid van de “usual en unusual suspects”. Als onderdeel van de participatiestrategie hebben we twee interactieve (digitale) klimaatdialogen met een groot aantal publieke en private stakeholders uit de regio gefaciliteerd. Ook hebben we de online-communicatiestrategie omtrent het proces van de klimaatdialogen gemaakt. Wij fungeerden als verbindende schakel tussen de communicatie professionals van de verschillende gemeenten en bovenregionale groepen om kennis, kunde en concrete projecten en initiatieven rondom klimaatadaptatie bij elkaar te brengen.

Resultaten

De online-enquête en stakeholder interviews gaven een goed beeld van hoe klimaatadaptatie al leeft in de regio en op welke manier daar al invulling aan wordt gegeven. De interviews zorgden ervoor dat de stakeholders goed geïnformeerd de dialoogfase ingingen. Middels de klimaatdialogen zijn kansen, wensen en behoeften rond specifieke klimaatrisico’s in de regio bij de belangrijkste stakeholders opgehaald. Op basis van de inventarisatie uit de eerste dialoog zijn vijf essentiële thema’s geïdentificeerd die centraal komen te staan in de strategie en uitvoeringsagenda. In de tweede dialoog is in samenwerking met ontwerpbureau POSAD-MAXWAN een regionaal ruimtelijk perspectief voor klimaatadaptatie opgesteld. De dialogen dragen bij aan draagvlak voor de regio-brede klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Er is meer inzicht ontstaan bij regio en gemeenten in het stakeholderveld en er is verbinding gelegd met de belangrijkste spelers. Ook is er meer bewustzijn voor communicatie en participatie en is er verbinding ontstaan tussen communicatie-experts uit de verschillende gemeenten als eerste stap richting een uniforme regio-brede communicatiestrategie.

d

Dieper Kim

Procesbegeleider communicatie & participatie

“De regio Noord Kennemerland Noord omvat een zeer uitdagend multistakeholdersveld waar op geschakeld moet worden: zowel binnen de interne organisatie als naar buiten toe. Voor Sabine en mij een opdracht waar we weer veel van geleerd hebben over eigenaarschap, verbinding, “werken met wat er is” en hoe belangrijk bestuurlijk commitment is. We hebben een bijdrage mogen leveren aan het activeren van alle facetten van dat multistakeholdersveld. Vanuit onze expertise communicatie & participatie.”