De groene huiskamer
van Zutphen

Gemeente Zutphen Gebiedsontwikkeling Emerpark

In 2019 heeft de gemeente Zutphen de wens uitgesproken een integraal afwegingskader voor het groene stadspark Emerpark te willen maken. Dit afwegingskader houdt in dat er een duidelijk beeld komt van wat het Emerpark is, wat het moet zijn (en blijven) in de toekomst en welke ontwikkelingen en initiatieven daaraan een bijdrage kunnen leveren. Het gebied krijgt een stevig fundament dat zichtbaar én herkenbaar doorontwikkeld wordt. Via een aanbesteding is Diep geselecteerd om het proces om te komen tot en de gebiedsvisie zelf te ontwikkelen.

Onze aanpak

Het proces om tot deze visie te komen heet ‘Samen Emerpark’. Dit proces kan opgeknipt worden in drie fasen. Allereerst is er in een voorbereidende fase met de gemeentelijke organisatie het stakeholdersveld van het Emerpark verkend en benoemd. Vanuit deze analyse is er breed in de Zutphense samenleving opgehaald wat iedereen van het Emerpark vindt. Door middel van diepte- interviews en verdiepende vragenlijsten zijn bij een groot aantal gebruikers in het Emerpark de antwoorden opgehaald. Verder is via de website en social media kanalen van de gemeente, de wijkbuurtorganisaties, de krant en het inwonerspanel ‘Zutphen spreekt” een online enquête uitgezet waar in totaal meer dan 560 mensen op hebben gereageerd. Met de oogst uit deze fase is een diverse groep vertegenwoordigers uit de samenleving een de gemeentelijke organisatie aan het werk gegaan. Zij hebben de lijst van wensen, ideeën en richtingen verder gedefinieerd en hebben de belangrijkste kernwaarden voor het gebied gedefinieerd.

Resultaten

Gebaseerd op de oogst uit het brede participatieproces is de ontwikkelrichting (oftewel gebiedsvisie) “De groene huiskamer van Zutphen” ontstaan voor het Emerpark met een vijftal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn afhankelijk van de specifieke locatie in het Emerpark en kunnen in meer of mindere mate aanwezig zijn. Ze kunnen helpen bij het toestaan van (nieuwe) initiatieven. De waarden houden alle partners scherp die in het gebied acteren en fungeren als meetlat voor projecten en initiatieven die nu of in de toekomst uitgevoerd gaan worden. In het afwegingsmodel “de groene huiskamer”, dat wij als een van de tools ontwikkeld hebben, is de toepasbaarheid verder uitgewerkt: het afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven. Ook wordt er in de visie verder ingegaan op de zonering van het gebied, waarbij de drie deelgebieden onderscheiden worden.

Zij behouden en ontwikkelen allen hun eigen sfeer vanuit de kernwaarden per deelgebied. De deelgebieden zijn tevens onderdeel van een sterk samenhangend raamwerk dat Emerpark genoemd wordt. In het model “de kamers” wordt het verband tussen de kernwaarden en de sferen in de deelgebieden verder in beeld gebracht. De verschillende sferen zorgen samen met de kernwaarden voor een heldere lange termijn ontwikkelrichting voor het Emerpark. In combinatie met een inventarisatie van aanpassingen in samenwerking, ruimtelijke inrichting, onderhoud en beheer zorgen wij er met ‘Samen Emerpark’ voor dat er een aantal snelle, makkelijke en/of goedkope acties uitgevoerd kunnen worden. Deze acties leveren een bijdrage aan de lange termijn ambities voor het gebied en zijn de basis voor de doorontwikkeling in de toekomst.

d

Gino

Dieper en projectbegeleider

“Bij het ontwikkelen van de visie Emerpark is veel aandacht besteed aan het betrekken van de juiste actoren op het juiste moment. Al snel werd duidelijk dat er veel organisaties belangen hebben en dat er veel verschillende toekomstbeelden van het gebied zijn. Door vroegtijdig in gesprek te gaan en de verschillende reacties op een zorgvuldige manier een plek te geven, is het gelukt om een visie te ontwikkelen samen met de gebruikers van het Emerpark. Dat vraagt veel aandacht, verbinding en energie gedurende het proces, maar levert uiteindelijk een beter product op waarmee echt gewerkt kan worden in de toekomst!”