Diepgang
op inhoud en participatie

Gemeente Raalte
Omgevingsvisie Horizon 2040

Vanuit een eigen visie op samenwerking, de nieuwe omgevingswet én de behoefte aan een nieuwe strategische visie startte Raalte aan het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. Het breed betrekken van relevante partijen en deze partijen met elkaar in gesprek brengen middels een participatieproces waren belangrijke uitgangspunten. De gemeente Raalte heeft Diep gevraagd om het proces om te komen tot een omgevingsvisie vorm te geven.

Onze aanpak

Diep was in Raalte aangetrokken als programmamanager Omgevingswet, met de geuzennaam ‘Acrobaat’. In het programma Omgevingswet is met verschillende partijen de basis gelegd over het hoe en waarom van de Omgevingswet en hoe om te gaan met de leefomgeving in Raalte.

“De leefomgeving maken we samen” is de kern en dat betekent dat niet alleen de gemeente aan visievorming doet, maar alle betrokken partijen. Vanuit die basis is een proces ontworpen met twee fasen van participatie en besluitvorming. Ten eerste luistervinken (ophalen en verbinden) met 1.100 inwoners en betrokkenen. Daaruit zijn de drie kernopgaven ontstaan. En ten tweede verdieping rond de drie integrale kernopgaven met 115 visiemakers. Als onderdeel van dit proces vond voortdurende afstemming plaats met ambtelijk team, stuurgroep, college van B&W en gemeenteraad. Ook zorgden we voor de selectie van en aansturing van derden in het proces. Iedereen in zijn eigen rol, maar wel heel duidelijk een rode draad vasthouden. Cruciaal bij de participatie met inwoners was eenvoud, helderheid en toegankelijkheid in taal en vorm.

Resultaten

Dit proces heeft een Omgevingsvisie opgeleverd rond drie integrale kernopgaven: toekomst buitengebied, toekomstbestendigheid dorpen en wijken, en Raalte sterk in de regio(s). 1.215 Burgers, ondernemers, en andere partijen hebben geparticipeerd en 50 medewerkers van de gemeente, gemeenteraad en bestuur zijn betrokken. We hebben meerdere landelijke nominaties ontvangen naar aanleiding van dit proces. Er is een groeiende inbedding in de organisatie wat participatie met de samenleving is en hoe je daar invulling aan geeft als gemeente Raalte. En er is een zichtbare vertaling van de visie in (deel)programma’s en activiteiten (door partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie).

d

Vincent Breen

Gemeente Raalte

“Petra Hofman was de drijvende kracht achter de vernieuwende manier waarop we in Raalte tot een nieuwe Omgevingsvisie zijn gekomen. Ze heeft heel goed gekeken naar wat past bij Raalte en ons begeleid om de volgende stappen te zetten. Eerst als programmamanager implementatie Omgevingswet en later als projectleider van de Omgevingsvisie. Het resultaat: collega’s die als Luistervink de straat op gingen om input voor onze visie op te halen. En meer dan 100 Visiemakers (inwoners, ondernemers etc.) die samen met ons een horizon van Raalte in 2040 hebben gemaakt. Niet alleen een mooi inhoudelijk resultaat, maar ook een leerzame co-creatieve ervaring voor ons als gemeente. Tot slot misschien nog wel het belangrijkste: met Petra is het geweldig samenwerken. Ze is heel slim, verbindend en geeft het vertrouwen dat nodig is om samen een spannend participatietraject in te gaan. Oh ja… ze mocht zelfs de Koning over haar werk in Raalte vertellen!”