Leverings-
voorwaarden

Diep VOF

Diep VOF
Algemene leveringsvoorwaarden versie 1
november 2016

Artikel 1 Algemeen

In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Diep.
2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Diep.
3. Offerte: schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.
4. Opdracht: een door de opdrachtgever geaccordeerde aanbieding of offerte van de opdrachtnemer.
5. Deelnemer: een persoon die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.
6. Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde criteria, ongeacht de organisatie waar betrokkene werkt.
7. Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten prestaties door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
8. Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen of zodra een mondelinge afspraak via een email is bevestigd. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen terwijl de vermelde offertetijd is verstreken, behoudt opdrachtnemer zich het recht om de tijdsinvestering en tijdsplanning zoals in de offerte is beschreven elders in te zetten.
2. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

Artikel 4 Grondslag en uitvoering van de opdracht

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Alle werkzaamheden, producten en diensten die door opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Artikel 5 Personeel en overmacht

1. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de opdracht verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of aan opdrachtgever. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de opdracht betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer en/of opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
4. Indien in de opdracht de naam van een medewerker is opgenomen is opdrachtnemer gerechtigd na overleg met opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.
5. Een wijziging van uitvoerder kan op verzoek van opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de opdracht.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
3. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 7 Betaling

1. De termijnen waarin de betaling dient te geschieden is in de getekende offerte opgenomen.
2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen dan is deze verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en overige werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
2. De vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die de opdrachtnemer gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
b. indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is.
3. In de in lid 2.a. genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere invoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Open activiteiten

1. Opdrachtnemer kondigt open activiteiten aan. De plaatsen en data zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
2. Een open activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende animo is, dit ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Daden van opdrachtnemer, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, anders dan door opzet of grove schuld.
2. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door haar aangericht aan werkruimtes, apparatuur, hulpmiddelen, materiaal en eventuele overige zaken die eigendom zijn van opdrachtgever of derden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Artikel 11 Geschilbeslechting

Indien geschillen voortvloeien uit de opdracht, zal door opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg een mediator ingesteld worden, bestaande uit een in overleg aan te wijzen onafhankelijke derde.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking zodra de wijziging is medegedeeld.